Panasonic stores In Pratap Nagar, Jodhpur, Rajasthan